Aplikace Green Data online
Nepřerušujte prosím tuto operaci!
Probíhá nezbytný a velmi sofistikovaný filtrační výběr ze všech cca 2,25mil. skutečně aktivních firem ČR.
Doba zpracování závisí na složitosti zadání a především na kvalitě a stabilitě vašeho připojení k internetu.
Vyčkejte několik desítek sekund až max. několik málo minut.

Aplikace je optimalizována pro Firefox a Chrome. V ostatních prohlížečích může pracovat pomaleji.

Varování: aplikace v prohlížeči Safari nepracuje správně.


Po zpracování se vám vpravo v kalkulačce zobrazí aktuální počet záznamů a cena s dalšími funkcemi:
zobrazit vzorek databáze,
uložit váš výběr,
zobrazit a vytisknout Rekapitulaci,
odeslat zadání ke zpracování,
koupit výběr databáze on-line.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

Český marketing s.r.o.

sídlo: Terronská 727/7, Praha 6, 160 00
provozovna: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1
IČO: 01438123 , DIČ: CZ01438123
Č.účtu: 7454957001/5500
IBAN: CZ2955000000007454957001, SWIFT: RZBCCZPP, Název účtu: Český marketing
Zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, složce číslo 206611
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Český marketing s.r.o., se sídlem Terronská 727/7, Praha 6, 16000, identifikační číslo: 01438123 , Zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, složce číslo 206611 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese (dále jen „prodávající“) se řídí Obchodním zákoníkem České republiky, jelikož se vždy jedná o produkt prodávajícího, určený právnické nebo fyzické osobě – podnikateli. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou = podnikatelem (dále jen „odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://filtrace.ceskymarketing.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Předmětem kupní smlouvy je služba zpracování kopie, konsolidace dat a dodávka unikátní databáze podle zadaných kritérií výběru odběratele, která obsahuje veřejné informace o firmách České republiky a to výhradně z licenčních zdrojů prodávajícího nebo z veřejně dostupných zdrojů - seznamů, jejichž kopii a zpracování si uzavřením kupní smlouvy odběratel objednává. Předmětem kupní smlouvy není prodej vlastnických práv databází prodávajícího.
  3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.ceskymarketing.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace odběratelem provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele a za vzniklé škody tímto způsobené na straně odběratele.
  4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Webové rozhraní obchodu obsahuje systém nápočtu databáze dle zadaných kritérií výběru, kterým odběratel on-line vypočítá počet vybraných datových informačních záznamů o firmách a to včetně uvedení cen za jeden záznam i včetně uvedení celkové ceny. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků ve smyslu individuálního zpracování a dodávky databáze firem z veřejně dostupných zdrojů. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  8. Odběratel může provádět tzv. nápočty databází firem zdarma a ukládat si je do tzv. „Výběrů“, z nichž si následně může provést nezávaznou „Rekapitulaci výběru“ a následně závaznou „Objednávku“.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a všechny další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2. Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu nebo by jakýmkoli způsobem zajišťovali shromažďování nápočtů a databází za účelem poskytnutí třetím stranám. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  3. Odběratel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Pro objednání zboží vyplní odběratel Rekapitulaci výběru ve webovém rozhraní obchodu, kterou závaznou objednávkou potvrdí. Rekapitulace výběru obsahuje zejména:
   • informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do Rekapitulace výběru - nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • fakturační údaje odběratele
  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle odběratel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v registraci (dále jen „elektronická adresa odběratele“).
  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Smluvní vztah mezi prodávajícíma odběratelem vzniká doručením Potvrzení objednávky, jež je prodávajícímzasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu odběratele.
  5. Odběratel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), které nejsou podnikatelskými subjekty, které jsou přímou nebo nepřímou konkurencí nebo podnikatelsky či osobami provázány s konkurencí nebo s osobami, u kterých má prodávající podezření, že produkty či databáze prodávajícího odběratel dále poskytuje konkurenci nebo jakékoli třetí straně.
  6. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.
 5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PRÁVA NA ZBOŽÍ

  1. Prodávající je majitelem autorských práv na předmět smlouvy a odběratel se zavazuje předmět kupní smlouvy použít výhradně pro vlastní účely svého jednoho IČ firmy, platného k datumu uzavření kupní smlouvy. Pokud chce odběratel poskytnout předmět smlouvy třetí straně nebo stranám, musí se prodávajícímu zavřít smlouvu k tomuto svolení určenou.
  2. Odběratel souhlasí s tím, že dodávka databáze obsahuje minimálně jednu unikátní datovou větu záznamu s nezaměnitelnými unikátními znaky subjektu právnické osoby nebo fyzické osoby (OSVČ), včetně kontaktních údajů ke kontrole jeho autorských práv. Pokud prodávající prokazatelně zjistí, že byl tento unikátní záznam neoprávněně použit jiným uživatelem, prodávajícímnebo poskytovatelem, může to prodávající považovat za hrubé porušení smluvních podmínek a s okamžitou platností odběrateli vypovědět uzavřenou kupní smlouvu bez náhrad.
  3. Použití předmětu smlouvy nebo jeho částí k dalšímu prodeji nebo poskytnutí jiným způsobem je přísně zakázáno. Odběratel nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv formě, včetně internetu, předmět smlouvy a nesmí jeho obsah nebo jeho část zpřístupnit nebo poskytnout mimo svou organizaci kromě využití třetích stran jako servisních organizací pro zajištění aktivit organizace. Odběratel je povinen zabránit jakémukoliv zneužití předmětu smlouvy nebo jeho částí svými zaměstnanci nebo třetí osobou. Porušení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení smluvních podmínek.
  4. Odběratel bere na vědomí, že data a informace podléhají postupnému stárnutí a některá data jsou vyřazována z veřejně dostupných zdrojů, čímž se stávají osobními údaji. Takto vzniklé osobní údaje se dále nesmějí zpracovávat, ukládat a ani jinak využívat a podléhají Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z toho plyne, že odběratel je tímto seznámen s tím, že dodávky předmětu kupní smlouvy se musí průběžně aktualizovat.
  5. Prodávající nenese odpovědnost za správnost dat obsažených v předmětu kupní smlouvy vyjma poskytnuté garance zpracovatelem, ani za vhodnost využití produktu nebo jejich částí k jakýmkoli účelům a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv použitím informací obsažených v předmětu kupní smlouvy. Garance se vztahuje jen na zpracování databáze, nevztahuje se na náklady nebo ztráty spojené s direct mailem, telemarketingem a dalším použitím databáze.
  6. Nabyvatel bere tímto na vědomí, že e-maily obsažené v produktu nemají souhlas k zasílání obchodních sdělení. Prodávající nijak neručí za jejich zpracování a použití.
  7. Prodávající garantuje, že dodaný předmět kupní smlouvy obsahuje přesné a aktuální identifikační registrační a kontaktní údaje firem v rozsahu 98% na obsah databází oproti veřejným zdrojům státní správy a zdrojům z internetu a tuto garanci poskytuje na dobu 30 dnů od datumu dodávky odběrateli. Tato garance platí k početnímu obsahu celé databáze.
  8. Odběratel si s předmětem kupní smlouvy zároveň má možnost objednat službu čištění databáze firem o tzv. rizikové subjekty. Tato služba je provozována vlastním systémem prodávajícího a na tuto službu se garance nevztahuje.
  9. V případě, že prodávající poruší závazek, že dodá odběrateli předmět kupní smlouvy obsahující chybné nebo neaktuální údaje, a to nad povolené procento možné odchylky stanovené garancí a odběratel to soudně prokáže, je prodávající povinen uhradit odběrateli pokutu ve výši 20% z celkové ceny bez DPH daného odběru, jehož se porušení garance týká. Nárok nabyvatele na náhradu případné škody je tím zcela vyrovnán, včetně soudních výdajů.
  10. Prodávající neručí za chybovosti databází způsobené chybným zpracováním databází na straně odběratele, ani za kvalitu doručení poštovní zásilky, za neexistenci či chybné označení a umístění poštovních schránek, ani za neexistenci a nedovolatelnost telefonních čísel.
  11. Součástí dodávky předmětu kupní smlouvy jsou tzv. zhomologované = opravené adresy subjektů podle číselníků ÚIR ADR. Kvalita této homologace je minimálně 90% na úroveň čísla adresného vchodu k počtu celé databáze. Na homologaci a data homologovaných adres se garance oproti zdrojům z veřejně dostupných zdrojů nevztahuje. Vztahuje se však na odpovídající skutečnost, že adresy adresně odpovídají veřejně dostupným identifikačním a registračním zdrojům.
  12. Odběratel souhlasí s tím, že pokud hrubě poruší ujednání obchodních podmínek, zejména ve smyslu poskytnutí předmětu kupní smlouvy třetí straně nebo ve smyslu ochrany osobních údajů, je povinen prodávajícímu uhradit soudně prokazatelné ztráty a náklady tímto vzniklé, včetně pokuty ve výši 100% soudně prokazatelných ztrát a nákladů prodávajícího.
  13. Splatnost příslušné smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení uplatnění pokuty na adresu sídla povinné strany. Uhrazením smluvní pokuty se pro potřeby této smlouvy rozumí odepsání odpovídající částky z účtu povinné strany na účet oprávněné strany.
 6. CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy odběratel uhradí prodávajícímu vždy předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7454957001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. Společně s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s bankovním převodem částky úhrady.
  3. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím odběrateli nelze vzájemně kombinovat.
  5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  6. Kupní cena je splatná vždy předem, ještě před odesláním zboží odběrateli a to maximálně do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy na základě zálohového daňového dokladu.
  7. Po uzavření kupní smlouvy prodávající obratem vystaví odběrateli zálohový daňový doklad – zálohovou fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele a to nejpozději do 7 dnů.
  8. Odběratel je povinen zálohovou fakturu uhradit nejpozději do 14 dnů od zaslání.
  9. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající odběrateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele nejpozději do 14 dnů.
  10. Pokud odběratel požaduje zaslat daňové doklady na poštovní adresu, musí o to zažádat písemně na elektronickou adresu prodávajícího online.filtrace@ceskymarketing.cz.
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Odběratel bere na vědomí, že nelze od kupní smlouvy odstoupit, vyjma podmínek reklamačních pravidel uvedených v těchto obchodních podmínkách.
  2. Reklamace je z důvodu stárnutí dat platná a musí být prodávajícímu prokazatelně doručena do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, a to na elektronickou adresu online.filtrace@ceskymarketing.cz nebo adresu sídla prodávajícího.
  3. V případě uznání reklamace prodávajícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být ze všech medií odběratele zcela vymazáno do 7 pracovních dnů od uznání reklamace zpracovatelem.
 8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Prodávající zboží doručuje elektronickou poštou odběratele. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení (FTP, poštou, apod.).
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Název firmy, jméno a příjmení, adresa bydliště nebo firmy, identifikační číslo IČ, daňové identifikační číslo DIČ, adresa elektronické pošty, heslo, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zpracovateli.
  4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů odběratele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto správce webového rozhraní obchodu. Kromě správce webového rozhraní obchodu nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu odběratele předávány prodávajícímtřetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Odběratel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty online.filtrace@ceskymarketing.cz.
  8. V případě, že by se odběratel domníval, že prodávající nebo správce webového obchodu provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost odběratele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění odběratele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímna elektronickou adresu odběratele.
 10. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, a nebo zároveň osobně či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na adresu elektronické pošty online.filtrace@ceskymarketing.cz.
  2. Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

  1. Smlouva je uzavřena na dobu 6 měsíců z důvodu stárnutí dat předmětu kupní smlouvy. Po této době veškeré smluvní ujednání pozbývá platnost.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji svých služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícímv elektronické podobě a není přístupná.
  5. Veškeré spory podléhající věcné příslušnosti soudů, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této smlouvy a týkající se obchodních věcí (včetně sporů o náhradu škody a bezdůvodné obohacení) bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího:
   Český marketing s.r.o., sídlo a adresa pro doručení: Terronská 727/7, Praha 6, 160 00, adresa elektronické pošty: online.filtrace@ceskymarketing.cz.
  7. Veškeré doplňky a změny této smlouvy musí být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této smlouvy. Změna sídla společností, čísla účtu případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je strana oprávněna měnit je jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně ale sdělena písemně poštou nebo na elektronickou adresu odběratele.
  8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které výslovně odkazuje.
Český marketing s.r.o.
Sídlo a korespondeční adresa: Terronská 727/7, 160 00, Praha 6
IČO: 01438123